Hypoteční slovník

 

Anuita, anuitní splátka

Pravidelná splátka úvěru obsahující splátku jistiny (úmor) + úroky. Jejich vzájemný poměr ve splátce se v průběhu času mění.


Bankovní registr klientských informací

Úvěrový registr představuje údaje v úvěrových smlouvách. Je vytvořen na základě informací, které banky poskytují společnosti CBCB a které vypovídají v bonitě, důvěryhodnosti, včetně platební morálky klientů bank. Tyto informace jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu trvání úvěrového vztahu a po dobu dalších čtyř let po jeho ukončení. Díky tomuto registru se urychluje proces posuzování žádosti v některé typy úvěrů v jednotlivých bankách a v  určitých případech není nutné vyžadovat od klienta čestné prohlášení v tom, zda mají záv azky v jiných bankách. Má-li klient pozitivní úvěrovou historii, bude při posuzování zvýhodněn a pro banku není neznámým rizikovým subjektem. Disciplinovaní klienti nemusí tedy doplácet na nedůvěryhodné klienty se špatnou platební morálkou, jejichž chování může v  současné době snižovat ochotu bank poskytovat úvěry. Zlepšení informovanosti bank se projeví ve snazším přístupu solidních klientů k penězům pro osobní spotřebu či podnikatelský záměr.


Bonita

Bonita je schopnost dlužníka splácet úvěr. Určuje ji banka na základě vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrů klienta (např. výše příjmu, věk, počet osob ve společné domácnosti atd.). Bonita je jeden z významných parametrů, který rozhoduje v poskytnutí úvěru. 


Cena nemovitosti obvyklá

Cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění se zohledněním všech i do budoucna předvídatelných faktorů snižujících její hodnotu. Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru.


Cena obvyklá budoucí

Cena oceňovaných nemovitostí podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění.


Cena tržní

Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí. 


Jistina

Nesplacená část dluhu; částka, ze které se počítá úrok.

 

List vlastnictví (LV)

Výpis z katastru nemovitostí, ve kterém jsou údaje o katastrálním území, části obce, katastrálním úřadu, o vlastníkovi, popř. o spoluvlastnících nemovitosti. Ta je označena parcelním číslem a číslem popisným, popř. evidenčním s uvedením dalších údajů, údaje o případných omezeních vlastnického práva a nabývacích titulech k nemovitosti. Jedná se o jednu z listin dokládající vlastnictví k nemovitosti. 

 

Katastr nemovitostí

Souhrn údajů o nemovitostech, soupis, popis, geometrické a polohové určení nemovitostí. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si výpisy, opisy nebo náčrty.

 

Nemovitosti

Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

 

 

 

Nebankovní registr klientských informací

Zájmové sdružení LLCB z.s.p.o. ( leasing a splátkový prodej) zajištuje a zprostředkovává vzájemné informování věřitelů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů – fyzických a právnických osob. LLCB shromažďuje od věřitelských subjektů údaje o jejich klientech, zajišťuje jejich zpracování.

 

Právní účinky vkladu

Nastanou rozhodnutím katastru nemovitostí o povolení vkladu (zástavního nebo vlastnického) a to ke dni doručení návrhu na povolení vkladu. 

 

Předkupní právo

Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.

 

SOLUS = Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům

Zájmové sdružení právnických osob je sdružení na ochranu leasingu, úvěrů a dalších vybraných služeb poskytovaných spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám se sídlem v Praze. Posláním je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů jeho členů a vytváření  (i) společné databáze spotřebitelů a (ii) databáze podnikatelů a právnických osob, neplnících své povinnosti ve vztahu k činnosti členů sdružení. Společné databáze jsou určeny výhradně pro potřebu řádných členů sdružení. SOLUS svým členům nabízí možnost efektivního snížení rizika z poskytovaných služeb klientům z řad nejenom spotřebitelů, ale i fyzických osob podnikatelů a právnických osob. 

 

Úroková sazba, fixace úrokové sazby

Úroková sazba z hypotečního úvěru je platná po celé tzv. fixní období. Klient má možnost vybrat si dobu fixace úrokové sazby, a to od 1 roku až do 15 let. Bývá většinou pravidlem čím delší je doba fixace úrokové sazby, tím je úroková sazba vyšší. Úrokovou sazbu klient fixuje podpisem smlouvy o hypotečním úvěru. Před uplynutím fixního období banka zasílá klientovi novou nabídku úrokových sazeb a klient má opět možnost zvolit si nové fixní období (bez ohledu na předchozí dobu fixace úrokové sazby). Nová úroková sazba odpovídá aktuální úrovni úrokových sazeb pro daný produkt. v době její platnosti nelze úrokovou sazbu a délku její fixace měnit.

 

Věcné břemeno

Omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. 

 

Vinkulace

Vázání výplaty pojistného na splnění určité podmínky. Nastane-li pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance. Ta po kontrole účelovosti proplatí fakturu za opravu nemovitosti dodavateli nebo zpětně profinancuje vynaložené vlastní prostředky majiteli nemovitosti za opravu.

 

Zástavní právo

Právní nástroj k zajištění pohledávky. Obyčejně vzniká na základě zástavní smlouvy. v případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel (např. hypoteční banka) oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené.